Žygio nuostatai ir taisyklės

Žygio nuostatai

BENDROJI INFORMACIJA

1. VšĮ “Pajūrio keliais” (į. k. 305191466, ​www.pajuriokel​iais.lt,   ​pajuriokeliais@gmail.com​) .

2. Žygio tikslai:
2.1. populiarinti pėsčiųjų žygius, sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą;
2.2. skatinti ekologišką, gamtą tausojantį laisvalaikį;
2.3. supažindinti visuomenę su Lietuvos ir užsienio šalių vaizdingais kraštovaizdžiais.
3. Žygeiviai registruodamiesi ar dalyvaudami žygyje sutinka su šiais žygio nuostatais.
4. Asmuo registruodamas kitus asmenis į žygį užtikrina, kad registruojami asmenys sutinka
su šiais žygio nuostatais.

NAUDOJAMI TERMINAI

5. Kontrolinė priemonė (dalyvio kortelė) – priemonė arba prietaisas, kurio pagalba visuose žygio maršrutuose bei poilsio ir pagalbos punktuose identifikuojami žygio dalyviai.
7. Startinis paketas – dalyvio kortelė, organizatorių kontaktiniai numeriai, maršruto žemėlapis, geriamas vanduo.
8. Organizatorių internetinė svetainė​- ​www.pajuriokeliais.lt
DALYVIAI
14. Asmenys iki 18 metų amžiaus užsiregistruodami patvirtina, kad yra gautas raštiškas jų
tėvų ar globėjų sutikimas dėl jų dalyvavimo žygyje ir/arba viso žygio metu jie bus
prižiūrimi tėvų (globėjų arba trenerių), kurie prisiima visišką atsakomybę už juos.
15. Vaikai iki 16 metų amžiaus gali dalyvauti tik kartu su tėvais, globėjais ar treneriais.
16. Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas žygyje yra susijęs su
dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs
sveikatą, laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų sveikatos pasitikrinimo
reikalavimų bei Organizatorių ar kitų asmenų prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos
būklės pažymą. Kilus įtarimams dėl netinkamos sveikatos būklės, Organizatoriams
paprašius, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą žygyje ir pasikonsultuoti su
gydytoju. Jeigu dalyvis pasijunta prastai ir/arba pačiam dalyviui kyla abejonių dėl savo
sveikatos būklės ir galimybių tęsti žygį, dalyvis privalo nutraukti savo dalyvavimą žygyje
ir pasikonsultuoti su gydytoju.
17. Dalyvis supranta ir patvirtina, kad Organizatoriai neatsako už dalyvio sveikatai padarytą
žalą ar gyvybei sukeltą pavojų ir neatlygins moralinių ar fizinių nuostolių. Visa rizika ir
atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų,
atsiradusių dalyvaujant žygyje, tenka tik dalyviui.

REGISTRACIJA

18. Žygio dalyviai privalo užsiregistruoti ir susimokėti dalyvio mokestį.
19. Registracija į žygį ar į atskirus maršrutus gali būti stabdoma bet kada iki žygio pradžios,
dėl galimybės priimti ribotą skaičių dalyvių į žygį ar į atskirą maršrutą. Informacija apie
stabdomą registracija skelbiama ​Žygio internetinėje svetainėje​, bei kitais kanalais..
20. Dalyvio mokestis nėra grąžinamas ir nėra keičiamas, išskyrus atvejus, kai žygis yra
atšaukiamas arba keičiama jo data.
21. Registracijos metu dalyvis privalo pateikti šiuos duomenis:
21.1. kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas, mobilaus telefono nr.,
miestas);
21.2. gimimo data;
21.3. komanda / klubas / organizacija – pavadinimai neribojami, tačiau privalo būti etiški
bei neprieštarauti žygio nuostatams (neprivalomi duomenys);
22. Registruodamasis dalyvis sutinka gauti naujienlaiškius su žygio informacija pateiktu el.
paštu. Po žygio dalyvis gali atsisakyti gauti naujienlaiškį.
23. Registruodamasis dalyvis sutinka, kad esant būtinybei organizatoriai gali susisiekti
(trumpąja žinute arba skambučiu) su dalyviu jo nurodytu mobiliuoju telefonu.
24. Į žygio dalyvio mokestį įskaičiuota:
24.1. startinis paketas;
24.2. geriamas vanduo;
24.3. užkandžiai;
24.4. pirmoji medicininė pagalba esant būtinumo atvejui;
24.5. diplomai visiems žygio dalyviams;
24.6. ir kita, kaip paskelbta ​Žygio internetinėje svetainėje​.
25. Startinių paketų atsiėmimas:
25.1. Startiniai paketai išduodami renginio dieną ne anksčiau kaip 15 min. iki ​Žygio paskelbto maršruto starto laiko intervalo pradžios.
25.2. Startiniai paketai nebeišduodami po starto laiko intervalo pabaigos, t.y. po starto
laiko intervalo pabaigos startuoti ir dalyvauti žygyje nebegalima.
25.3. Esant kitoms startinio paketo atsiėmimo galimybėms, Organizatoriai paskelbs
Žygio internetinėje svetainėje​.

KOMANDOS

26. Žygio dalyviai registracijos metu neprivalo nurodyti komandos pavadinimo.
27. Tos pačios komandos nariai registracijos metu gali rinktis skirtingus maršrutus.

ŽYGIAVIMO TAISYKLĖS

31. Žygio dalyviai turi patys pasirūpinti ir su savimi žygio metu nuolat turėti tinkamą aprangą,
patogią avalynę, gėrimus bei maistą, reikalingus asmeninius medikamentus.
32. Žygio dalyvis privalo:
32.1. kiekviename poilsio ir pagalbos punkte Organizatorių atstovui atžymėti pateikęs dalyvio kortelę.
32.2. laikytis žygio nuostatų;
32.3. saugoti savo asmeninius daiktus viso žygio metu;
32.4. susižeidus ar sutrikus sveikatai kreiptis į medikus ir apie tai informuoti
Organizatorius;
32.5. viso žygio metu su savimi turėti asmens dokumentą;
32.6. informuoti Organizatorius telefonu arba asmeniškai apie pasitraukimą iš žygio;
32.7. laikytis saugomų teritorijų lankymo tvarkos;
33. Žygio dalyvis turi teisę:
33.1. pasiklydus ar nesuprantant maršruto kreiptis į Organizatorius pagalbos;
33.2. kartu su savim vestis augintinį, tačiau privalo paisyti Lietuvoje galiojančių
įstatymų ir užtikrinti, kad gyvūnas nekels pavojaus kitiems žygio dalyviams bei
aplinkiniams, taip pat, neterš aplinkos;
33.3. gauti diplomą;
34. Žygio metu dalyviams draudžiama:
34.1. naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis, bėgti arba plaukti, siekiant įveikti
bent dalį maršruto atstumo;
34.2. skleisti politinę propagandą;
34.3. bet kokia forma reikšti tautinį, etninį, ​religinį, rasinį, kultūrinį,​nepakantumą;
34.4. žeminti ir tyčiotis iš kitų žygio dalyvių;
34.5. pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles ir kitus Lietuvos Respublikoje
galiojančius įstatymus ir taisykles;
34.6. šiukšlinti stovyklų teritorijoje, poilsio vietose, žygio maršrute;
34.7. vartoti alkoholinius gėrimus ir psichotropines medžiagas;
34.8. rūkyti miške ir kitose padidinto gaisringumo vietose;
34.9. kurti laužus;
34.10. stovyklauti tam neskirtose vietose;
34.11. niokoti gamtos ir kultūros paveldo objektus, augmeniją ir gyvūniją;

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Žygio dalyviai privalo susipažinti su šiais nuostatais ir jais vadovautis registracijos ir
žygio metu.
36. Žygio dalyviai perduodami registraciją kitam asmeniui įsipareigoja jį / ją informuoti apie
žygio dalyvio nuostatus, su kuriais jie susipažino ir sutiko patvirtindami savo registraciją,
ir užtikrinti, kad kitas dalyvis susipažintų su tais pačiais nuostatais.
37. Organizatoriai pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo koreguoti žygio nuostatus.
38. Žygio dalyviai pažeidę Nuostatus, Organizatoriams ar jų įgaliotiems asmenims paprašius,
privalo nutraukti savo dalyvavimą žygyje.
39. Kiekvienas žygio dalyvis registruodamasis sutinka, kad žygio Organizatoriai ir žygio
partneriai visas žygio metu Organizatorių atstovų bei žygio dalyvių padarytas nuotraukas
bei filmuotą medžiagą gali laisvai ir be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
40.Prireikus medicinos pagalbos reikia nedelsiant skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112;
41. Renginys yra nekomercinis, dalyvio mokestis renkamas norint užtikrinti kokybišką
renginio infrastruktūrą, žygio dalyvių saugumą ir aprūpinimą būtinomis priemonėmis.

VšĮ “Pajūrio keliais”